มงคลภาษิต และปราภวภาษิต พระนิพนธ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (กิตติโสภณมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมาสังฆปริณายก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายบุรี กิติสิน ต.ช., จ.ม. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2522

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (กิตติโสภณมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมาสังฆปริณายก (1979). มงคลภาษิต และปราภวภาษิต พระนิพนธ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (กิตติโสภณมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมาสังฆปริณายก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายบุรี กิติสิน ต.ช., จ.ม. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2522. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596187.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล