ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/482063.
View online Resources