กฎทบวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1973). กฎทบวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/172172.
View online Resources