กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1975). กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/197190.
View online Resources