ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดชลบุรี เรื่อง จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ "มูลนิธิเพื่อการสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านบึง"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดชลบุรี เรื่อง จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ "มูลนิธิเพื่อการสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านบึง". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/159884.
View online Resources