ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 44/2558 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 44/2558 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/459843.
View online Resources