ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 63 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบินค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 63 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้โดยสารออกจากสนามบินค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/97232.
View online Resources