ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6365 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์บนถนนที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิง - ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย - การป้องกันอันตรายจากไฮโดรเจนสำหรับยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนอัด

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6365 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์บนถนนที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิง - ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย - การป้องกันอันตรายจากไฮโดรเจนสำหรับยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนอัด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595164.
View online Resources