ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 30/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 30/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/459828.
View online Resources