เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง กำหนด บริเวณ ซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2505

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1963). เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง กำหนด บริเวณ ซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2505. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/202557.
View online Resources