กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2564

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/592071.
View online Resources