คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 1885/2548 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชัยนาท [พลตำรวจตรี ธารินทร์ จันทราทิพย์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 1885/2548 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชัยนาท [พลตำรวจตรี ธารินทร์ จันทราทิพย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/227174.
View online Resources