บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8/2493 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1950). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8/2493 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212703.
View online Resources