ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [วัดใหม่อภัยาราม ในจังหวัดพิษณุโลก]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน [วัดใหม่อภัยาราม ในจังหวัดพิษณุโลก]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/285464.
View online Resources