ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินจาก Unibank A/S สำหรับโครงการเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานบริการสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินจาก Unibank A/S สำหรับโครงการเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานบริการสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/108261.
View online Resources