กฎ ก.พ. ฉบับที่ 735 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการบรรจุผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา จากสถานศึกษาของกรมอุตุนิยมวิทยา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1973). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 735 (พ.ศ. 2516) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการบรรจุผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา จากสถานศึกษาของกรมอุตุนิยมวิทยา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/175394.
View online Resources