ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2532

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1989). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2532. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/130509.
View online Resources