ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาการแพทย์และสาธารณสุข (ศาสตราจารย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ และรองศาสตราจารย์บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาการแพทย์และสาธารณสุข (ศาสตราจารย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ และรองศาสตราจารย์บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/223266.
View online Resources