ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5560 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งทดสอบคอนกรีต

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5560 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งทดสอบคอนกรีต. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/558353.
View online Resources