ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยทักษิณ [จำนวน 12 ราย 1. นายจรัส สุวรรณมาลา ฯลฯ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยทักษิณ [จำนวน 12 ราย 1. นายจรัส สุวรรณมาลา ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/580537.
View online Resources