คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1504/2549 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด [นางอุลิตษา ด้วงปั้น]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1504/2549 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด [นางอุลิตษา ด้วงปั้น]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/268236.
View online Resources