กฎ ก.พ. ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรม ประมวลข้าวกลาง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1962). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรม ประมวลข้าวกลาง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/198323.
View online Resources