ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/513415.
View online Resources