รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325742.
View online Resources