ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5204 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการระบบไฟฟ้ากำลังและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง - ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการสื่อสาร เล่ม 2 อภิธานศัพท์

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5204 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการระบบไฟฟ้ากำลังและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง - ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการสื่อสาร เล่ม 2 อภิธานศัพท์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549156.
View online Resources