รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 11 ตุลาคม 2556

ข้อมูลอ้างอิง
(2013). รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 11 ตุลาคม 2556. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/568421.
View online Resources