รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 17/2480 (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 2 วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2480 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.34 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1937). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยย่อ ครั้งที่ 17/2480 (สามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 2 วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2480 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.34 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211640.
View online Resources