ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตำรวจภูธรตำบลตาดโตน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2539

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตำรวจภูธรตำบลตาดโตน ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2539. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/107576.
View online Resources