ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สมาชิกซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลเลือกกันให้เหลือจังหวัดละหนึ่งคนตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สมาชิกซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบลเลือกกันให้เหลือจังหวัดละหนึ่งคนตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/387630.
View online Resources