ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ศาสตราจาร์ย์เกษม สุวรรณกุล)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ศาสตราจาร์ย์เกษม สุวรรณกุล). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/247926.
View online Resources