ประกาศคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์และเงินลงทุน ของสถาบันการเงินที่ไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานได้จำนวน 56 รายฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์และเงินลงทุน ของสถาบันการเงินที่ไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานได้จำนวน 56 รายฉบับแก้ไขเพิ่มเติม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/230769.
View online Resources