กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉะบับที่ 4) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1947). กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉะบับที่ 4) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/240301.
View online Resources