ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อเคหะเพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารออมสิน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อเคหะเพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารออมสิน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/418433.
View online Resources