ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหาการกระจายอำนาจปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหาการกระจายอำนาจปีงบประมาณ พ.ศ. 2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/158877.
View online Resources