ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [นายไชยยศ เหมะรัชตะ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [นายไชยยศ เหมะรัชตะ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/132955.
View online Resources