ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 1 (เรียกว่า พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 5/2 ชนิดอัตราดอกเบี้ย 8.00ต่อปี)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 1 (เรียกว่า พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 5/2 ชนิดอัตราดอกเบี้ย 8.00ต่อปี). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/222972.
View online Resources