กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/94304.
View online Resources