ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐบุรุนดี [นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐบุรุนดี [นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/586756.
View online Resources