ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/511682.
View online Resources