ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักการประชุม กลุ่มงานระเบียบวาระ ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001766.
View online Resources