เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2561

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/530903.
View online Resources