คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 115/2564 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 115/2564 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/576787.
View online Resources