ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (สมาคมชาวสวนยางอำเภอทุ่งใหญ่)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม (สมาคมชาวสวนยางอำเภอทุ่งใหญ่). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/105151.
View online Resources