บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 2 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2545

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 21 ปีที่ 2 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2545. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/192139.
View online Resources