ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2563 พ.ศ. 2562

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2563 พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/561089.
View online Resources