ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/204708.
View online Resources