ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางสาวสุภาพร เหมาพร มีอำนาจลงนามในเอกสารรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกคุรุสภา และเสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ เพื่อให้ศาลพิพากษาว่านางประสาน เหมาพร เป็นบุตรของ นายสมรรถชัย ชั้นสุวรรณ แทน นางประสาน เหมาพร คนเสมือนไร้ความสามารถ [ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2404/2547 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 357/2548]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางสาวสุภาพร เหมาพร มีอำนาจลงนามในเอกสารรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกคุรุสภา และเสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ เพื่อให้ศาลพิพากษาว่านางประสาน เหมาพร เป็นบุตรของ นายสมรรถชัย ชั้นสุวรรณ แทน นางประสาน เหมาพร คนเสมือนไร้ความสามารถ [ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2404/2547 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 357/2548]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/197538.
View online Resources