ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร ให้ข้าราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกระทำการแทน พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร ให้ข้าราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกระทำการแทน พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/542852.
View online Resources