ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอรับเงินกรณีผู้ฝากเงินไม่ได้รับเงินตามมาตรา 53/2 พ.ศ. 2561

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอรับเงินกรณีผู้ฝากเงินไม่ได้รับเงินตามมาตรา 53/2 พ.ศ. 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/525245.
View online Resources