หน้าที่และอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและภารกิจของกลุ่มงานการประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการ สามัญของสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีผลกระทบตามร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ธันวาคม 2560

ข้อมูลอ้างอิง
รัชดาภรณ์ เอี่ยมอนันต์ (2017). หน้าที่และอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและภารกิจของกลุ่มงานการประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการ สามัญของสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีผลกระทบตามร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ธันวาคม 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548959.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล